REGULAMIN KONKURSU
„Wygraj Zestaw Jameson x ZEW for men”

Wygraj zestaw

§ 1 Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „Wygraj Zestaw Jameson x ZEW for men” (dalej: „Konkurs”), prowadzonym przez eco in sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-920, przy ul. Powsińskiej 18, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307204, Regon: 010908306, NIP: 5261019461, (dalej: „eco in”). Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem https://www.instagram.com/zewformen/ oraz na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/poczujzew. Organizatorem Konkursu jest eco in. (dalej „Organizator”). Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi Organizator. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 17.03.2021 r. (od godziny publikacji posta konkursowego) do 20.03.2021 r. (do godziny 23.59). Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portale Instagram lub Facebook. Serwisy Instagram i Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram lub Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram i Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram lub Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu
W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która 1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2. jest pełnoletnia, 3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem, 4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia, 5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

§ 3 Zadanie Konkursowe i nagrody
Zadanie Konkursowe polega na skomentowaniu posta konkursowego z dnia 17.03.2021 na profilu ZEW for men w serwisie Facebook lub Instagram, oznaczając w nim minimum jednego znajomego, posiadającego konto w serwisie Facebook lub Instagram. W komentarzu należy także opisać miejsce, w którym Uczestnik chciałby świętować z nim Dzień Świętego Patryka. Organizator na każdym z dwóch serwisów – Facebook i Instagram – wybierze jeden, najciekawszy komentarz i nagrodzi jego autora nagrodą w postaci limitowanego Zestawu Jameson x ZEW for men. Organizator nie wyklucza nagrodzenia większej liczby uczestników produktami z limitowanej edycji Jameson x ZEW for men, jeśli uzna komentarze kolejnych autorów za wyróżniające się m.in. humorem. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 24.03.2021 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram lub Facebook. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 27.03.2021 do Organizatora prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) z numerem telefonu Uczestnika. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom usługą kurierską do dnia 31.03.2021 r. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru komentarzy. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika. Zadanie Konkursowe nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik udziela ZEW for men niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 1 roku od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram i Facebook w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. ZEW for men ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec ZEW for men swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. ZEW for men może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram lub Facebook, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich; 5. zawierających treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż ZEW for men oraz Jameson.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuje się, co następuje:

I.
Administratorem Pana danych osobowych jest eco in sp. z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie 02-920, przy ul. Powsińskiej 18, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307204, Regon: 010908306, NIP: 5261019461. Dane kontaktowe Administratora to – e-mail: biuro@poczujzew.pl.

II.
Administrator będzie przetwarzać Pana/ Pani dane osobowe, aby:

• Uczestnik Konkursu mógł wziąć w nim udział i wypełniać postanowienia Regulaminu Konkursu,
• wykonywać rozliczenia finansowe,
• odprowadzać wymagane prawem daniny publicznoprawne.

III.

Przetwarzanie danych osobowych jest:

• niezbędne do organizacji i przeprowadzenia Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
• niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO),
• prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania danych dla celów związanych z organizacją i wzięciem udziału w Konkursie w trakcie trwania stosunku prawnego między Panem/ Panią, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). IV. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać innym podmiotom Pana/ Pani dane, jeśli będzie to konieczne, aby mógł wykonywać umowę Administrator może przekazywać

Pana/ Pani dane wyłącznie trzem grupom:
• osobom upoważnionym przez Administratora – pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
• podmiotom przetwarzającym – którym Administrator zleci czynności wymagające przetwarzania danych,
• innym odbiorcom danych – np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, hostingodawcom, biurom rachunkowym, dostawcom systemów mailingowych, serwisowi Facebook, Instagram.

V.
Administrator nie planuje przekazywania Pana/Pani danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VI.
Pana/Pani dane będą przechowywane przez czas wykonywania obowiązków lub okres, przez który przepisy prawne nakazują przechowywać dane bądź też przez okres obowiązywania terminów przedawnienia co do mogących ewentualnie zaistnień roszczeń wynikających z zapisów dotyczących organizacji przeprowadzenia i udziału w Konkursie albo przez okres trwania Konkursu, ewentualnie trwania stosunku prawnego powstałego na podstawie przepisów o organizacji i przeprowadzenia Konkursu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych po przeprowadzeniu Konkursu, do czasu jej cofnięcia.

VII.
Ma Pan/Pani prawo do:

• żądania udostępniania swoich danych osobowych,
• ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych osobowych;
• cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonałam na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem;
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/ Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

VIII.
Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest warunkiem dopuszczenia do udziału w Konkursie.

IX.
Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.

§ 5 Tryb składania reklamacji
Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: biuro@poczujzew.pl.

§ 6 Postanowienia końcowe
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.poczujzew.pl oraz w siedzibie Organizatora. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora oraz na profilach Instagram i Facebook Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.